• شیر چند: منظوره
  • دوش سقفی: متحرک
  • دوش دستی: چندحالت
  • صندلی: دارد
دسته: