• شیر: چند منظوره
  • دوش سقفی: متحرک
  • دوش دستی: چندحالت
دسته: